Onze 10 prioriteiten

01

ONDERWIJS moderniseren

Ons onderwijssysteem heeft een revolutie nodig. We moeten weer durven dromen over innovatie. Leerlingen moeten streven naar excellentie. We moeten korte metten maken met de huidige zesjescultuur. Daarom worden technologie en digitalisering onmisbaar in onze scholen. Modernisering houdt ook in dat de nodige aandacht gaat naar uitvallers en achterblijvers.

Onze ambities:

 • Vlaanderen laten aansluiten bij het Europese koppeloton rond STEM-diploma’s. Door een nieuw STEM-actieplan voor basis- en secundair onderwijs én de optrekking van het puntengewicht van STEM-opleidingen in het hoger onderwijs. Met niet alleen aandacht voor het ASO, maar als streefdoel meer uitstroom uit het TSO.
 • Scholieren en beroepen sneller bij elkaar brengen door duaal leren in secundair en hoger onderwijs uit te bouwen en werknemers uit het bedrijfsleven makkelijker voor de klas te laten staan om praktijkervaring door te geven
 • Een nieuw financieringsmodel in het hoger onderwijs dat focust op studiesucces, rationalisatie, innovatieve lesvormen, internationalisering en digitalisering.
02

ARBEIDSMARKT versterken

De grootste uitdaging om onze arbeidsmarkt te versterken ligt niet alleen bij werklozen, maar ook bij het aan de slag krijgen van de grote en groeiende groep niet-actieven.

Onze ambities:

 • Gewesten maximaal bevoegd maken voor activering van alle potentieel beschikbare niet-actieven. Leg de verantwoordelijkheid voor deze activering volledig bij één centrale regisseur en de uitvoering bij gespecialiseerde actoren..
 • Ervoor zorgen dat aan de slag gaan beter loont door invoering van een Vlaamse Jobstimulans.
 • Een leer- en tijdrekening invoeren met periodieke kwalificatie- of onderhoudsplicht.
03

INNOVATIE stimuleren

Om Vlaanderen als innovatieregio naar een hoger niveau te brengen, moeten we nog meer investeren in Onderzoek & Ontwikkeling.

Onze ambities:

 • De komende legislatuur minstens 500 miljoen euro bijkomende publieke investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling voorzien.
 • De bijkomende publieke middelen moeten meer focussen op onderzoeks-, ontwikkelings- en pilootprojecten van bedrijven.
 • Meer investeren in de groei van erkende speerpuntclusters en de ontwikkeling van de daarrond ontluikende ecosystemen.  
04

bedrijven competitief houden in de energie- en klimaattransitie

Aandacht voor het klimaat is belangrijker dan ooit. We mogen trots zijn dat onze bedrijven nu al vooroplopen in de strijd tegen klimaatopwarming. In de toekomst moeten de inspanningen nog groter worden, door nieuwe investeringen en technologische innovatie. We moeten de kans grijpen om van deze uitdaging een socio-economische opportuniteit te maken.

Onze ambities:

 • Het beschermen van het internationaal gelijk speelveld voor bedrijven die internationaal moeten concurreren.  Lokale klimaattaksen of verstrengde reductiedoelstellingen mogen onze concurrentiepositie niet in gevaar brengen.
 • Competitieve, (leverings)zekere en duurzame energie.
 • Focussen op de renovatie van het bestaand gebouwenpark, want daar is nog veel potentieel voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
05

MOBILITEIT OPLOSSEN

Iedereen is het erover eens. De fileknoop moet dringend ontward worden. We staan letterlijk stil in Vlaanderen en Brussel. Onaanvaardbaar voor bedrijven en werknemers. In Europa zijn we trouwens nog steeds één van de overheden die het minst investeren in vervoersinfrastructuur. Er moet ook meer aandacht gaan naar alternatieve transportoplossingen.

Onze ambities:

 • Het infrastructuurbudget binnen ‘Mobiliteit en Openbare Werken’ verhogen met minstens 100 miljoen euro per jaar.
 • Een slimme kilometerheffing voor iedereen invoeren. Deze heffing varieert naar plaats, tijd en milieukenmerken en vervangt alle bestaande verkeersbelastingen.
 • Elke Vlaamse haven moet naar interportuaire synergieën zoeken op vlak van hinterlandstrategie.
06

RUIMTE BENUTTEN

Als dichtbevolkte, welvarende regio is het belangrijk om toch voldoende ruimte te houden om te kunnen ondernemen. Wonen, werken, produceren en verplaatsen moet nog beter op elkaar afgestemd worden.

Onze ambities:

 • Een realistische tijdslijn uitwerken met daarbij horende budgettaire implicaties, om de ruimtelijke doelstellingen van het BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) te realiseren.
 • Blijven waken over voldoende beschikbare ruimte voor niet-verweefbare industrieën. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een ijzeren voorraad aan niet-verweefbare bedrijvigheid
 • Het beperken van milieueffectenrapporten (MER) tot het strikte minimum, zodat maatregelen die op projectniveau uitgewerkt moeten worden, ook op dat niveau onderzocht en geregeld worden.
07

CIRCULAIR ONDERNEMEN UITBOUWEN

We moeten nadenken én inspelen op de manier waarop omgaan met grondstoffen, materialen en producten in de toekomst zal veranderen. Voor bedrijven zal het heel wat voordelen geven om via nieuwe benaderingen een duurzame en tegelijk economisch rendabele samenleving mee uit te bouwen.

Onze ambities:

 • Een cross-sectorale samenwerking met alle spelers van een productieketen. Daarvoor moeten we  voor bepaalde productgroepen oplossingen voor bestaande barrières en opportuniteiten in kaart brengen.
 • De Europese wetgeving rond einde-afvalcriteria harmoniseren, versnellen en de regels stroomlijnen.
 • De Best Beschikbare Technieken blijven het uitgangspunt vormen voor het vaststellen van lozingsnormen.
08

VRIJWAREN INTERnationale handel en europese integratie

Voor zowel de Vlaamse bedrijven als de burgers is het cruciaal dat de EU de vrijhandel blijft vrijwaren en versterken, zowel binnen de EU als erbuiten. Vrijhandel is immers de basis voor onze economie en voor een sterke jobcreatie in Vlaanderen.

Onze ambities:

 • De eenheidsmarkt verdiepen in domeinen waar er momenteel nog geen eenheidsmarkt bestaat. Deze domeinen beslaan vaak nieuwe, innovatieve sectoren die een steeds grotere rol zullen spelen in de economische groei in de EU.
 • Een gelijk speelveld verzekeren voor de eigen ondernemingen op de eigen markt. Goederen die binnenkomen in de EU moeten aan dezelfde standaarden en normen voldoen als de goederen die onze eigen bedrijven produceren.
 • Vlaanderen moet op Europees niveau pleiten voor een handelsvriendelijke Brexit en ervoor zorgen dat onze export naar het VK vlot kan blijven verlopen. Daarnaast moeten het VK en de EU zich engageren om op relatief korte termijn duidelijkheid te verschaffen omtrent de toekomstige handelsrelatie.
09

RECHTZEKERHEID GARANDEREN

Als kleine open economie zijn we erg afhankelijk van onze internationale concurrentiepositie. Daarom moeten we inzetten op vereenvoudiging, rechtszekerheid, een verbod op ‘gold plating’ en het waarborgen van een level playing field.  

Onze ambities:

 • Geen ‘gold plating’ bij de omzetting en toepassing van Europese wetgeving in alle beleidsdomeinen. Pas het principe van gelijk speelveld consequent toe. Deze twee principes moeten expliciet vastgelegd worden in het regeerakkoord.
 • Een regelgevend kader voorzien voor de invoering van Bedrijfsinvesteringszones.
 • Zorgen voor een rechtszekere investeringsagenda voor grote investeringen op lange termijn, zodat beslissingen niet worden teruggedraaid bij coalitiewissels.
10

EFFICIËNTE OVERHEID

De Vlaamse overheid kan heel wat efficiëntiewinsten boekendoor in een aantal beleidsdomeinen meer ruimte te geven aan het privé-initiatief of PPS-constructies (arbeidsmarkt, openbaar vervoer, welzijn, onderwijs en opleidingen,...) en door digitalisering beter te doen werken.  . Met die budgettaire ruimte kan ze in ruil bijkomende investeringen en lastenverlagingen doen.

Onze ambities:

 • Algemene publieke diensten beduidend kostenefficiënter doen werken en kerntakendebat voeren voor de verschillende overheden.
 • 6% efficiëntiewinst op de finale primaire uitgaven en een investeringsnorm invoeren.
 • Een significant pakket uitgaven in zorg en welzijn hervormen en heroriënteren.